สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 10621  
Feb 2021 8840  
Mar 2021 13457  
Apr 2021 10692  
May 2021 11542  
Jun 2021 12253  
Jul 2021 9793  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0