สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 14304  
Feb 2022 13459  
Mar 2022 16275  
Apr 2022 15019  
May 2022 14204  
Jun 2022 13096  
Jul 2022 15587  
Aug 2022 15562  
Sep 2022 16420  
Oct 2022 20287  
Nov 2022 17506  
Dec 2022 61