สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 20167  
Feb 2023 14153  
Mar 2023 12616  
Apr 2023 13141  
May 2023 15534  
Jun 2023 12669  
Jul 2023 11302  
Aug 2023 11120  
Sep 2023 7655  
Oct 2023 0  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0